Pruftechnik

Neem contact met ons op

Neem contact op met het PRUFTECHNIK team voor alle vragen over producten of services.

Contacteer ons

Vind ons bij u in de buurt

PRUFTECHNIK is wereldwijd actief in meer dan 70 landen.

Zoek uw lokale contactpersoon.

Aan uw contactpersoon
België
PRUFTECHNIK N.V.
Gaston Crommenlaan 8 bus 0510, 1st Floor
9050 Gent
België
België
PRUFTECHNIK N.V.
Gaston Crommenlaan 8 bus 0510, 1st Floor
9050 Gent
België
Nederland
Servicing Europe NDT bv
Scherpdeel 30
4703 RJ Roosendaal
Nederland

Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH GmbH is verheugd over uw bezoek aan deze website en uw interesse in de producten en diensten van het merk PRUFTECHNIK.

Inhoud

 • Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

  • 1.1 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie

  • 1.2 Directie en andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking

  • 1.3 Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

 • Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

 • Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en rechtsgronden voor de verwerking ervan

  • 3.1 Verwerking van persoonsgegevens voor het opnemen van contact

  • 3.2 Verwerking van persoonsgegevens voor aanmelding voor, deelname aan en uitvoering van trainingen/events

  • 3.3 Verwerking van persoonsgegevens in het kader van verzenden van informatie

  • 3.4 Verwerking van persoonsgegevens voor marketing- of reclamedoeleinden

  • 3.5 Verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie

 • Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

 • Standaardtermijnen voor de verwijdering van de gegevens

 • Gegevensoverdracht aan ontvangers in een derde land of aan een internationale organisatie

 • Informatie over uw rechten als betrokkene

 • Veiligheid van uw persoonsgegevens

 • Gebruik van cookies

 • Verzameling en verwerking van gebruiksgegevens, gebruik van tracking tools

 • Google Maps

 • Gebruik van Pardot

 • Gebruikte loonverwerkers

 • Andere kwesties

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

  • 1.1 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie

   • PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH GmbH
    Oskar-Messter-Str. 19-21
    85737 Ismaning

  • 1.2 Directie en andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking

   • Dr. ThomasRohe, Managing Director

   • Emily Anne Weaver, Managing Director

   • Rajesh Singh Yadava, Managing Director

  • 1.3 Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming • Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
  In principe kunt u deze website gebruiken zonder dat er persoonsgegevens worden verzameld. In sommige gevallen hebben we echter toch persoonsgegevens van u nodig, bijv. wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, het aanmelden voor onze seminars of het verzenden va uw sollicitatiegegevens en -documenten. Hiertoe verzamelen we in zoverre voor de respectievelijke doeleinden nodig onder andere uw voor- en achternaam, uw contactgegevens en uw e-mailadres. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens vindt in ieder geval alleen op basis van vrijwilligheid plaats. De door u via deze website ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden uitsluitend voor de betreffende doeleinden verwerkt. Persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Afwijkend hiervan vindt overdracht van persoonsgegevens aan geautoriseerde overheidsinstellingen en autoriteiten alleen plaats in het kader van wettelijke informatieplichten of wanneer wij vanwege een rechterlijk bevel verplicht zijn om informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze voor de vervulling van het doel van opslag niet meer nodig zijn, tenzij dit in strijd is met juridische, wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

 • Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en rechtsgronden voor de verwerking ervan
  Het zakelijke doel van PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH GmbHen de gelieerde bedrijven van de PRUFTECHNIK-ondernemingsgroep is de ontwikkeling en productie van hightech meet- en testsystemen voor oplossingen op het gebied van machine-uitlijning, machinebewaking, service en testen van materialen met betrekking tot industrieel onderhoud en kwaliteitsborging. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor de bovengenoemde zakelijke doeleinden. Bovendien worden persoonsgegevens voor het doel van klant-, leverancier-, werknemer- en kandidaatbeheer en -ontwikkeling verzameld, verwerkt of gebruikt.

  Onder persoonsgegevens dient alle informatie die tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon herleidbaar is te worden verstaan. Wij zullen uw persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden indien u ons hiervoor toestemming geeft en voor zover dit in overeenstemming met de wettelijke vereisten is. Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- of reclamedoeleinden via een vormvrij schriftelijke bericht aan PRÜFTECHNIK Dieter Busch GmbH, Oskar-Messter-Str. 19-21, D-85737 Ismaning, of telefonisch via tel. +49 89 996-160 of via e-mail aan moc.kinhcetfurp@tseuqer .

  In de volgende gevallen verwerken wij in het kader van uw gebruik van onze webpagina voor de hieronder genoemde doeleinden en op basis van de genoemde rechtsgronden persoonsgebonden gegevens van u: maatregelen in het voortraject van een overeenkomst met u conform artikel 6 lid 1 punt b Algemene verordening gegevensverwerking.


  • 3.1 Verwerking van persoonsgegevens voor het opnemen van contact:
   Bij gebruik van ons contactformulier gebruiken wij voor het behandelen van uw vraag uw persoonsgegevens. Dit zijn uw naam en voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en uw specifieke vraag. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Instemming conform artikel 6 lid 1 punt a Algemene verordening gegevensverwerking.

  • 3.2 Verwerking van persoonsgegevens voor aanmelding voor, deelname aan en uitvoering van trainingen/events:
   Om aan onze trainingen/events deel te nemen en om deze te kunnen organiseren, moet u zich daarvoor aanmelden. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit zijn uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Instemming conform artikel 6 lid 1 punt a Algemene verordening gegevensverwerking. Voor zover u zich aanmeldt voor een training/event waaraan kosten verbonden zijn, zijn de rechtsgronden van de verwerking van uw persoonsgegevens: nakoming van een overeenkomst of tenuitvoerlegging

  • 3.3 Verwerking van persoonsgegevens in het kader van verzenden van informatie:
   Als uitvloeisel van trainingen/events verwerken wij in het kader van de eenmalige verzending van informatie per post of e-mail uw persoonsgegevens. Dit zijn naam en voornaam, bedrijfsnaam, adres en e-mailadres. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke conform artikel 6 lid 1 punt f Algemene verordening gegevensverwerking.

  • 3.4 Verwerking van persoonsgegevens voor marketing- of reclamedoeleinden:
   Om onze newsletter (reclame-uitingen per e-mail), productinformatie en eventaankondigingen te kunnen ontvangen, verwerken we uw persoonsgegevens. Dit zijn uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam en e-mailadres. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Instemming conform artikel 6 lid 1 punt a/f Algemene verordening gegevensverwerking.

   Door u te registreren, stemt u in met het verzenden van promotie-informatie via e-mail en de bijbehorende verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van deze promotie-informatie en de bijbehorende verwerking van uw persoonlijke informatie op elk moment intrekken, met toekomstig effect, met behulp van de volgende contactgegevens.

  • 3.5 Verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie:
   Voor een open sollicitatie of een gerichte sollicitatie op een van onze geadverteerde vacatures, verzoeken wij u uw sollicitatiedocumenten aan het hiervoor op onze website vermelde e-mailadres te richten of om het betreffende sollicitatieformulier te gebruiken. In het kader van het ontvangen en behandelen van uw sollicitatie verwerken we uw persoonsgegevens afhankelijk van de omvang van de door u verzonden persoonsgegevens. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Beslissing of motivering van een arbeidsverhouding conform § 26 Bundesdatenschutzgesetz [Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming]. U kunt uw sollicitatiedocumenten uiteraard in een toegangsbeveiligd bestand doen toekomen. Neem daarover contact met ons op en deel ons de voor de toegang tot uw sollicitatiedocumenten benodigde gegevens mede.

 • Categorieën ontvangers van persoonsgegevens
  Wij geven uw persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt alleen door aan andere ontvangers of geven andere ontvangers alleen toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover dit voor de betreffende doeleinden van de verwerking van deze persoonsgegevens vereist is of voor zover wij andere ontvangers opdracht hebben gegeven tot het vervullen van specifieke taken of het verlenen van specifieke diensten en hierdoor toegang tot deze persoonsgegevens vereist of niet uit te sluiten is. De categorieën van ontvangers van persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt, zijn:

  • Interne afdelingen die bij het uitvoeren van de betreffende bedrijfsprocessen zijn betrokken (bijv. Inkoop, Boekhouding, Controlling, IT)

  • Serviceproviders voor hosting, onderhoud en beheer van onze webpagina of onze databases, momenteel:
   dkd Internet Service GmbH,
   Kaiserstraße 73,
   60329 Frankfurt

  • Meeverbonden ondernemingen van de PRÜFTECHNIK Groep

  • Externe dienstverleners voor onmiddellijke zelfstandige ondersteuning van de betreffende bedrijfsprocessen (bijv. koeriers- en bezorgdiensten, fiscale adviseurs, accountants)

   Het overdragen van uw persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt aan de hierboven genoemde ontvangers gebeurt op basis van uw instemming conform artikel 6 lid 1 punt a Algemene verordening gegevensverwerking, voor zover dit voor het naleven van een overeenkomst of de tenuitvoerlegging van maatregelen in het voortraject van een overeenkomst met u conform artikel 6 lid 1 punt a Algemene verordening gegevensverwerking vereist is, op grond van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke conform artikel 6 lid 1 punt f Algemene verordening gegevensverwerking, op grond van orderverwerking conform artikel 28 lid 1 Algemene verordening gegevensverwerking of voor zover vereist voor beslissing of motivering van een arbeidsverhouding conform § 26 Bundesdatenschutzgesetz.

   Daarenboven geven wij uw persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt door aan overheidsinstellingen of autoriteiten, voor zover wij in het kader van mogelijke wettelijke informatieplichten of vanwege een overheidsbesluit of een rechterlijk bevel verplicht zijn om informatie te verstrekken. Voorts worden uw persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt doorgegeven aan overheidsinstellingen of autoriteiten, voor zover dit voor het vervolgen van strafbare feiten ten aanzien van ons als benadeelde en voor het vervolgen van storingen in of misbruik van onze online-aanbiedingen of telecommunicatiediensten en -installaties of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen vereist is (rechtsgronden van de verwerking van uw persoonsgegevens: gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke conform artikel 6 lid 1 punt f Algemene verordening gegevensverwerking, verwerking voor andere doeleinden door niet-openbare instanties conform § 24 lid 1 Bundesdatenschutzgesetz).

 • Gegevensoverdracht aan ontvangers in een derde land of aan een internationale organisatie
  Voor zover vereist voor de afwikkeling van de bovengenoemde zakelijke doelen, worden persoonsgegevens aan overheidsinstanties, leveranciers en gelieerde bedrijven of instanties van PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH GmbH in derde landen doorgegeven.

 • Duur van de opslag van persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt, worden slechts verwerkt zo lang als de kennis ervan voor het vervullen van de doeleinden van de verwerking ervan vereist is. Als de onder 2.1 -2.5 genoemde doeleinden weggevallen zijn, worden uw gegevens gewist. Daarenboven worden uw persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt opgeslagen voor zover wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen zulks vereisen.

  In het geval van een sollicitatie worden persoonlijke gegevens voor het sollicitatieproces en, indien van toepassing, ook voor de uitvoering van een taak van openbaar belang of vanwege de uitoefening van openbaar gezag verwerkt. Bovendien kunnen persoonlijke gegevens ook worden opgeslagen voor de duur van de uitoefening of ter verdediging van wettelijke rechten. Documenten van afgewezen sollicitanten worden maximaal zes maanden bewaard op basis van de Algemene Wet Gelijke Behandeling en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In het geval van het sluiten van een arbeidsovereenkomst worden persoonlijke gegevens voor de duur van de arbeidsrelatie opgeslagen. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden opgeslagen voor de uitvoering van een taak die in het openbaar belang is of vanwege de uitoefening van het openbaar gezag. Bovendien kunnen persoonlijke gegevens ook worden opgeslagen voor de duur van de uitoefening of ter verdediging van wettelijke rechten.

 • Informatie over uw rechten als betrokkene
  In het algemeen en ten aanzien van uw persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt, kunt u de hieronder genoemde rechten uitoefenen.

  • Recht op informatie conform artikel 15 Algemene verordening gegevensverwerking:
   U hebt het recht om informatie over de ten aanzien van uw persoon opgeslagen persoonsgegevens en nadere informatie ten aanzien van deze persoonsgegevens van de verantwoordelijke te vragen.

  • Recht op correctie conform artikel 16 Algemene verordening gegevensverwerking:
   U hebt het recht om het dadelijk rectificeren van uw persoon betreffende onjuiste persoonsgegevens te vragen.

  • Recht op wissen conform artikel 17 Algemene verordening gegevensverwerking:
   U hebt het recht om het dadelijk wissen van uw persoon betreffende persoonsgegevens door de verantwoordelijke te vragen.

  • Recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 Algemene verordening gegevensverwerking:
   U hebt het recht om het beperken van de verwerking van uw persoon betreffende persoonsgegevens door de verantwoordelijke te vragen.

  • Recht op dataportabiliteit conform artikel 20 Algemene verordening gegevensverwerking:
   U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van de verantwoordelijke te ontvangen.

  • Recht van herroeping conform artikel 7 lid 3 Algemene verordening gegevensverwerking:
   U hebt het recht uw conform artikel 6 lid 1 punt a Algemene verordening gegevensverwerking verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. Een en ander laat de rechtmatigheid van de op grond van uw toestemming tot aan het herroepen ervan plaatsgevonden verwerking van uw persoonsgegevens onverlet.

  • Recht van bezwaar conform artikel 21 lid 1 Algemene verordening gegevensverwerking:
   U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 punt e Algemene verordening gegevensverwerking

  • Recht van klacht bij een toezichthouder conform artikel 77 Algemene verordening gegevensverwerking:
   Voor zover u als betrokkene van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene verordening gegevensverwerking, dan hebt u het recht van klacht bij een toezichthouder, met name in de lidstaat van uw verblijfsplaats, de plaats waar u werkzaam bent of de plaats van de vermeende inbreuk. Verantwoordelijke toezichthouder: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), D-91522 Ansbach, telefoon: +49 (0) 981 53 1300, telefax: +49 (0) 981 53 98 1300, e-mail: ed.nreyab.adl@elletstsop .

  • Het uitoefenen van uw rechten op/van wissen, beperking van de verwerking, herroeping of bezwaar kan tot gevolg hebben dat u onze webpagina of andere services van ons nog slechts beperkt of helemaal niet meer kunt gebruiken.
   U kunt uw hierboven benoemde rechten onmiddellijk aan de onder punt 1 van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens richten.

 • Veiligheid van uw persoonsgegevens
  PRUFTECHNIK beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaring. We bedienen ons van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of onbevoegde toegang. Dit geldt ook bij het inschakelen van externe serviceproviders. De effectiviteit van onze veiligheidsmaatregelen wordt gecontroleerd en de maatregelen worden volgens de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd. Bij het invoeren van persoonsgegevens worden deze altijd sterk versleuteld overgedragen.

 • Gebruik van cookies
  Deze website maakt gebruik van cookies; er worden echter geen persoonsgegevens in de cookies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser lokaal op uw computer worden opgeslagen. U kunt mogelijk niet van alle functies van deze website gebruikmaken wanneer u het gebruik van cookies in uw browser hebt gedeactiveerd.

  Gebruiksgegevens worden via deze website uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden, optimalisatie van de website en opsporing en vervolging van storingen of misbruik van onze online diensten of telecommunicatiediensten en -apparatuur. Gebruiksgegevens zijn in dit verband bijv. de datum en tijd van het openen van deze website, de gebruikte browserversie en de tijd die op deze website wordt besteed. Hierbij worden geen gebruiksprofielen gemaakt.

 • Verzameling en verwerking van gebruiksgegevens, gebruik van tracking tools
  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere Verdragsluitende Staten betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet aan de eigenaar van deze website te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u dan niet in staat zult zijn om alle functies van deze website volledig te gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de hiervoor beschikbare browser-plug-in via deze link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te downloaden en te installeren.
  Via deze link kunt u Google Analytics deactiveren. Er wordt een Opt-Out-cookie geplaatst waarmee toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek op deze website wordt verhinderd.
  Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en op https://policies.google.com/?hl=nl . Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "anonymizeIp" is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenoemde "IP masking") te garanderen.

  Via deze link kunt u Google Analytics deactiveren >. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens voorkomt wanneer u deze website bezoekt.

 • Google Maps
  Deze webpagina maakt gebruik van de service Google Maps. Google Maps is een kaartenservice die geografische informatie visueel weergeeft. Google Maps is een serviceverlening van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Maps verwerkt evt. persoonsgegevens naar eigen inzicht. Daarom hebben we geen kennis van een evt. daaruit volgende verwerking van persoonsgegevens door Google Maps en kunnen we dientengevolge geen verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Raadpleeg voor mogelijke doeleinden, rechtsgronden en ontvangen van verwerkingen van persoonsgegevens door Google Maps alsmede uw rechten dienaangaande en de instelopties ter bescherming van uw privésfeer de gebruiksvoorwaarden van Google Maps op https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html
  aslmede de privacyverklaring van Google Maps op https://policies.google.com/privacy?hl=nl . Wij ontvangen voorts geen gegevens van Google Maps en geen gegevens die door het gebruik van Google Maps evt. zouden kunnen ontstaan.

 • Gebruik van Pardot
  We gebruiken het Pardot Marketing Automation System "Pardot MAS". Deze software stelt ons in staat om de bezoeker van de website vast te leggen en zijn of haar klikpad te volgen. Hiervoor krijgt elke bezoeker een pseudoniem toegewezen door middel van een bezoekers-ID (individuele gebruikersidentificatie) die zowel het gebruik van de website als de automatische verzending van nieuwsbrieven mogelijk maakt.

  De bezoeker van de website krijgt alleen een gebruikersidentificatie toegewezen als hij of zij bij de eerste toegang tot de website instemt met de cookie-hint. Door in te stemmen, gaat u akkoord met het gebruik en de functionaliteit van Pardot MAS. U kunt uw toestemming te allen tijde en met werking voor de toekomst intrekken. Gelieve hiervoor de contactgegevens uit deze gegevensbeschermingsverklaring te gebruiken. U kunt ook bezwaar maken tegen pseudonieme gebruikersidentificatie door uw browserinstellingen te wijzigen. Om dit te doen, moet u het aanvaarden van cookies van het domein "pardot.com" in uw browserinstellingen uitvinken.

  Uw toestemming is vrijwillig. Als u weigert cookies te accepteren, kan dit leiden tot beperkingen van bepaalde functies en gebruiksvriendelijkheid.

  Als u akkoord gaat en onze site oproept, worden cookies opgeslagen in de cache van de browser van de gebruiker. Zo kan aan elke bezoeker een individuele gebruikersidentificatie worden toegekend op basis van een pseudonieme ID. Deze bezoekers-ID wordt niet automatisch gewist, maar blijft opgeslagen in de cache van de gebruiker totdat deze wordt verwijderd (permanente cookie). Zodra aan de bezoeker van de website een ID werd toegekend, kan hij of zij worden herkend door een "eenmalige cookie" (sessiecookie) wanneer de pagina opnieuw wordt opgeroepen. Dit stelt ons in staat om de bezoeker van de website een op maat gesneden productaanbod te sturen als hij zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Hiervoor kunnen de op deze manier verzamelde registratiegegevens worden samengevoegd met het gebruiksprofiel en het klikpad. Dit vereist ook uw actieve toestemming bij het aanmelden voor de nieuwsbrief.

 • Gebruikte loonverwerkers
  De volgende organisaties, bedrijven of personen hebben van de exploitant van deze website de opdracht gekregen om gegevens te verwerken:

  Pardot MAS is een door Salesforce ondersteunde software van Pardot LLC, 950 E Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA. Wij hebben met Salesforce een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens gesloten in overeenstemming met art. 28 van de DSGVO (Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats in overeenstemming met de garantie van artikel 46 e.v. van de DSGVO. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Salesforce: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/ >

 • Andere kwesties
  Als er ten aanzien van deze verklaring inzake gegevensbescherming nog vragen onbeantwoord zijn gebleven ten aanzien van uw persoonsgegevens die via onze webpagina worden verwerkt, dan kunt u uw vragen onmiddellijk aan de onder "Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke" of "Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming" in deze verklaring inzake gegevensbescherming vermelde contactgegevens richten.
  Versie: mei 2018